Zakres ubezpieczenia AC

Zakres ubezpieczenia Autocasco zależny jest od warunków towarzystwa ubezpieczeniowego, wariantu ubezpieczenia i indywidualnych preferencji właściciela pojazdu co do zakresu ochrony. Każde ubezpieczenie AC ma precyzyjnie określony zakres polisy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, z którymi bezwzlędnie należy się zapoznać przed zawarciem umowy.

Standardowo zakres ubezpieczenia AC obejmuje szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie pojazdu oraz wyposażenia, powstałe w wyniku:

 • kolizji i wypadku,
 • zderzenia z przedmiotami, osobami, zwierzętami,
 • uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie,
 • kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia dodatkowego,
 • pożaru lub wybuchu,
 • działania żywiołów: gradu, huraganu, powodzi, uderzenia pioruna, osuwania się lub zapadania ziemi, lawiny, itp.,
 • działania czynnika chemicznego lub termicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu,
 • utraty lub zniszczenia kluczyków niezbędnych do otwarcia i uruchomienia pojazdu.

Zakres ubezpieczenia AC można rozszerzyć o przykładowe usługi:

 • organizację i pokrycie kosztów odbioru ubezpieczonego pojazdu i dostarczenie do wskazanego zakładu naprawczego,
 • organizację naprawy ubezpieczonego pojazdu,
 • organizację i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego na czas naprawy ubezpieczonego pojazdu,
 • zwrot kosztów holowania pojazdu z miejsca zdarzenia.

Szczególną uwagę przy zawieraniu umowy ubezpieczenia AC należy zwrócić na wyłączenia z zakresu ochrony, których z reguły jest dosyć sporo. Należą do nich m.in.:

 • kradzież pojazdu, gdy sprawca wszedł w posiadanie kluczyka służącego do otwarcia pojazdu za wiedzą właściciela pojazdu,
 • kradzież pojazdu, gdy właściciel pojazdu po utracie kluczy nie dokonał wymiany zamków i urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą,
 • szkody spowodowane umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa właściciela pojazdu,
 • szkody powstałe w wyniku kierowania pojazdem po użyciu alkoholu lub inych środków odurzających,
 • szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu bez ważnej rejestracji lub badania technicznego,
 • szkody wynikłe w związku z działaniami wojennymi, stanem wojennym lub wyjątkowym,
 • zniszczenia będące wynikiem korozji, eksploatacji pojazdu lub wad fabrycznych,
 • szkody w pojazdach, które zostały wykonane poza wytwórnią fabryczną, złożone z części pochodzących z kradzieży,
 • szkody powstałe w czasie wykonywania napraw i konserwacji pojazdu,
 • szkody powstałe w związku z transportem towarów niebezpiecznych,
 • szkody powstałe w okolicznościach innych niż podanych w zgłoszeniu szkody,

Warto podkreślić, że towarzystwa ubezpieczeniowe przy ubezpieczeniu pojazdu od kradzieży wymagają posiadania określonych urządzeń zabezpieczających. W zależności od rodzaju pojazdu mogą to być samodzielne zabezpieczenia, urządzenia elektroniczne, immobiliser lub autoalarm z kodem szybkozmienym oraz funkcją uniemożliwiającą zapłon silnika i syngalizacją dostania się do wnętrza pojazdu osoby nieuprawnionej.