Ubezpieczenie Casco pojazdów szynowych

Ubezpieczenie Casco pojazdów szynowych skierowane jest do przedsiębiorców będących osobami prawnymi, osobami fizycznymi lub jednostami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.

Przedmiotem ubezpieczenia są wszystkie pojazdy szynowe łącznie z wyposażeniem standardowym, stanowiące własność Ubezpieczającego, używane do eksploatacji na drogach szynowych kolejowych i wewnątrzzakładowych. Za pojazdy szynowe uznaje się m.in. lokomotywy, wagony osobowe i towarowe, samobieżne zestawy do napraw nawierzchni, podtorza kolejowego i sieci trakcyjnej, zespoły trakcyjne, a także ciągniki szynowe, wózki robocze i drezyny.

Zakres ubezpieczenia Casco pojazdów szynowych obejmuje szkody powstałe:

 • w czasie eksploatacji tych pojazdów na drogach szynowych kolejowych i wewnątrzzakładowych,
 • w czasie postoju na bocznicach, placach rozrządowych, w wagonowniach lub lokomotywowniach,
 • w czasie wykonywania napraw lub remontów,
 • w wyniku kolizji z innymi pojazdami szynowymi, zetknięcia z przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, osobami lub zwierzętami,
 • w wyniku działania żywiołów: uderzeniu pioruna, powodzi, gradu, deszczu nawalnego, lawiny, trzęsienia ziemi, lawiny,
 • w wyniku zapadania się ziemi, zarwania mostów, wiaduktów itp.,
 • w wyniku dewastacji przez osoby trzecie,
 • w wyniku kradzieży części lub całego pojazdu szynowego,
 • w czasie załadunku lub wyładunku towarów.

Ubezpieczenie Casco pojazdów szynowych obowiązuje na terenie RP, jednak możliwe jest jego rozszerzenie terytorialne na wniosem Ubezpieczającego.

Warto pamiętać o liście wyłączeń odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego, która precezyjnie określona jest w Ogólnych Warukach Ubezpieczenia. Wyłączeniem zazwyczaj objęte są szkody:

 • powstałe w wyniku normalnego i korozji,
 • wynikające z wad konstrukcyjnych,
 • powstałe w wyniku prowadzenia pojazdów szynowych przez osoby nieuprawnione do kierowania pojazdami szynowymi lub będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • będące skutkiem nienależycie przeprowadzonego przeglądu konserwacyjnego,
 • wynikające z eksploatacji silnika, urządzeń napędowych i elektrycznych,
 • będące następstwem załadowania towarów przekraczających wagowo lub gabarytowo normy ładunkowe,
 • będące następstwem załadowania materiałów wybuchowych lub samozapalnych,
 • będące następstwem działań wojennych, zamieszek, strajków, rozruchów i aktów terroryzmu,
 • wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,
 • użycia pojazdów szynowych niezgodnie i ich przeznaczeniem.